3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen ve çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu hanelerde; çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçları için geliştirilmiş merkezi düzenli nakdi yardım programıdır.

Yararlanma Şartları

Yardım programından yararlanabilmek için;

 • Fayda sahibi çocukların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 ünün altında olması hususunun MH kararı ile tespit edilmiş olması,
 • Müracaatçının hanesinde canlı doğum ile sonuçlanan ve 0-24 ay yaş aralığında hayatta olan ikiz, üçüz, dördüz ve üstü çocukların olması,
 • Sağlık Bakanlığının yaşa bağlı olarak belirlediği takip ve izlem dönemlerinde kayıtlı oldukları sağlık kuruluşunda sağlık kontrollerini yaptırmış olmaları,
 • SB’nin yaşa bağlı olarak belirlediği takip ve izlem dönemlerinde yaptırılan sağlık kontrollerine ilişkin verilerin USS üzerinden BSYBS’ye aktarılmış olması,

gerekir.

Bu yardım programı kapsamında;

 • Müracaat nedeniyle inceleme yapılacak hanede, sosyal güvenceli kişi ya da kişilerin olması,
 • Müracaat nedeniyle inceleme yapılacak hanede, evde bakım yardımı, SED, 2022 sayılı Kanun ile düzenli merkezi yardımlardan (ŞESY, EVEK, MAAY, ÖYAÇ vb.) yararlanılması,

bu yardım programından yararlanılmasına engel teşkil etmez. Ancak Mütevelli Heyeti tarafından yapılacak hane muhtaçlık değerlendirmesinde hanenin yararlandığı düzenli yardımlar değerlendirmeye alınacaktır. 2828 sayılı Kanun kapsamında olup kurum bakımında olan çocuklar ile hükümlü ve tutuklular bu yardım programından yararlanamazlar.

Yardım Miktarı ve Süresi

Bu yardım programı kapsamında, canlı doğum ile sonuçlanan ve 0-24 ay yaş aralığında hayatta olan çocuklardan her birine aylık 150 TL nakdi yardım yapılır. Ödemeler, hak sahiplerine merkezi ödeme olarak PTT üzerinden aktarılır.

Ödeme Başlangıç Tarihi

 • Ödeme başlangıç tarihi, Mütevelli Heyetinin onay tarihidir. Vakfa yapılan müracaatlar Mütevelli Heyeti tarafından gerekçe belirtmek şartıyla Mütevelli Heyeti toplantı tarihinden en fazla 30 gün geriye dönük olarak onaylanabilir. Müracaat tarihinin MH tarafından kaç gün geriye dönük onaylanabileceği Genel Müdürlük yetkisindedir.
 • Sistemde yeni hak sahibi olan kişilere (daha önce hane dosyası olmayanlar) ilk ödemeleri, sistemdeki kabul edilme tarihinin mevcut döneme ait ödeme hesaplama işlemleri başlangıç tarihinden önce olması kaydıyla, tamamlanmış takipler (BSYBS üzerinden sağlık takiplerinde sorun yaşanmadan bilgisi temin edilmiş olanlar) için takip eden ilk ödeme döneminde yapılır. Ancak, ödemeler, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek aralıklarda geriye dönük hesaplanabilir.
 • Yardım talebi BSYBS üzerinden “Kabul Edildi” konumuna alınanlara yapılacak ilk ödemede, MH onay tarihinin içinde bulunduğu ay, tam ay olarak dikkate alınır. İlk ödemeler MH onay tarihini takip eden ödeme döneminden itibaren yapılır.
 •  Ödeme hesaplama aralıkları, ödeme zamanları ve hesaplanacak aylar konusunda değişiklik yapılması Genel Müdürlük yetkisindedir.

Soru-Cevap

Çoklu Doğum Yapan Muhtaç Ailelere Nakdi Destek Verilmesi Yardım Programının amacı nedir?

Ülkemizin dinamik nüfus yapısının korunması ve Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesi gözetilerek çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu muhtaç hanelerdeki 0-24 ay arası çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçları için geliştirilmiş Fon kaynağı ile finanse edilen bir yardım programıdır.

Bu yardım programından kimler faydalanabilir?

Bu yardım programından, Türk vatandaşı olup 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Kanunu kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen ve çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu haneler faydalanabilirler.

Bu yardım programından yararlanmak istiyorum, başvuruyu nereye yapmalıyım?

Başvuru sahiplerinin ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına yapılabilir.

Yardım başvurumun değerlendirmesi kim tarafından yapılacak?

Başvurunun yapıldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Mütevelli Heyeti tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamında değerlendirme yapılır.

Ödeme zamanı, ödeme miktarı ne şekilde yapılır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından başvurusu kabul edilenler için; çocuk başına 150 TL ödeme yapılmaktadır. Ödemeler iki ayda bir PTT aracılığıyla kişilerin hesaplarına aktarılmaktadır.

Çoklu Doğum Yardımından ne kadar süre ile yararlanabilirim?

Fayda sahibi çocuklar için ödemeler 0-24 ay arası (en fazla 24 ay) yapılır.

Hanede sosyal güvenceli biri olması durumunda bu yardımdan yararlanabilir miyim?

Evet, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç olunduğunun tespiti halinde hanede sosyal güvenceli birisinin olması çoklu doğum yardım programından yararlanmaya engel teşkil etmez.

Şartlı Sağlık Yardımından (ŞSY) yararlanıyorum, aynı zamanda Çoklu Doğum Yardımından yararlanabilir miyim?

Evet, diğer başvuru şartlarının sağlanması halinde her iki yardım programından yararlanılabilir.