Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) şartları nelerdir?

Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen/göndermekte güçlük yaşayan ailelere, çocuklarının okula devam etmesi şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL,
İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 TL,
Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL,
Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 TL’dir.

Şartlı Eğitim Yardım (ŞEY) ödemesi hangi durumda yapılmaz?

Şartlı eğitim yardımdan faydalanan çocuğun;

 • Örgün eğitim dışına çıkması,
 • Bir ay içerisindeki okul devamsızlık süresinin 4 günden fazla olması,
 • Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,
 • Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,
 • Vefat etmesi,
 • Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi,

halinde yardım durdurulur. Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeleri geçici bir süreliğine durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.

Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) nedir?

ŞSY kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakdi yardımı yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu yardım kapsamında yapılan ödemeler çocuk başına aylık 35 TL’dir.

Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) şartları nelerdir?

Hanede sosyal güvenceli birey bulunmaması, düzenli olarak doktor kontrollerine gidilmesi ve hanenin muhtaç olduğuna Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından kanaat getirilmiş olması.

Şartlı Sağlık Yardımından (ŞSY) kimler faydalanabilir?

ŞSY Programı kapsamında, 0-6 yaş arası çocuklara, kız veya erkek fark etmeksizin aylık 35 TL (en fazla 72 ay), gebe kadınlara (en fazla 9 ay) ve lohusa kadınlara (en fazla 2 ay) aylık 35 TL ve hastanede doğum gerçekleştiren kadınlara bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL tutarında nakdi yardım yapılmaktadır. Fayda sahibi çocuk/lar ve gebe/lohusa kadınlara ait muayene izlem takibi aralıkları ile ilgili mevzuat Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Şartlı Sağlık Yardım (ŞSY) ödemesi hangi durumda yapılmaz?

Şartlı Sağlık yardımından faydalanan çocuğun;

 • Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu tarihlerde aile hekimliğinde sağlık kontrollerinin yaptırılmaması,
 • 72 ayını doldurması,
 • Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,
 • Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,
 • Vefat etmesi,
 • Hak sahibi ebeveyninin vefat etmesi,

halinde yardım durdurulur. Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeler geçici bir süre durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.

Öksüz ve Yetim Yardımından faydalanıyorum. Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımlarından da faydalanabilir miyim?

Evet, faydalanabilirsiniz.

 Muhtaç Asker Çocuğu Yardımından faydalanıyorum. Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımlarından da faydalanabilir miyim?

Evet, faydalanabilirsiniz.

Sosyal güvenceli (SGK'lı çalışan, emekli, vb.) olunması durumunda Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımlarına başvuru yapabilir miyim?

Bu yardım kapsamında hane bazlı sosyal güvence kontrolü sağlanmakta olup yardım başvurusu yapılamamaktadır.


ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI

HAKSAHİBİ SÖZLEŞMESİ

1. Yardım Başvuru Formundaki tüm beyanlarımın doğru olduğunu, talep edildiği takdirde beyanlarımı doğrulayacak her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi, vakıfça hakkımda yapılacak her türlü incelemeyi, araştırmayı; başvuru formunda belirtmiş olduğum hususlardan herhangi birinin doğru olmadığının ve yardımı sözleşme kapsamındaki işler dışında harcadığımın ortaya çıkması halinde hak sahipliğimin sona erdirileceğini ve hesabımdaki ilgili yardımı parasının geri alınacağını,

2. İlgili yardım parasını yalnızca çocuğumun/çocuklarımın sadece eğitim ihtiyaçları için kullanacağımı,

3. Yoksulluk halimin ortadan kalkması, ikametgâhımın değişmesi; kendimin veya hanemdeki diğer kişilerin güvenceye (SGK) sahip olması durumumu en geç bir ay içerisinde vakfa bildireceğimi, bu durumda ilgili yardım hak sahipliğimin feshedilmesine razı olacağımı; ayrıca hak sahipliği koşullarını haiz olmamama rağmen sehven veya hile ile hesabıma yatırılan ilgili yardım tutarlarını kanuni faiziyle birlikte geri ödeyeceğimi,

4. İlgili yardımları aldığım süre içerisinde, eğitim yardımı alan çocuğum/çocuklarımın okulun açık olduğu ay/aylarda dört gün üzeri devamsızlık yapması durumunda çocuğum/çocuklarım için bu aylara ait ödemeleri alamayacağımı ve bu konuda geriye dönük olarak herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı,

5. Şartlı Eğitim Yardımı aldığım süre içerisinde, eğitim yardımı alan çocuğum/çocuklarımın, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatınca belirlenen kurallar çerçevesinde, okuldan atıldığı, okulu bıraktığı ya da okula devam etmediğinin tespiti halinde bu çocuğum/ çocuklarım için yardımın kesileceğine ve bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı,

6. Şartlı Eğitim Yardımı programı kapsamında tarafıma yatırılan yardım tutarlarını yatırılma tarihinden itibaren 6 ay içerisinde çekmediğim takdirde yardım talebinden vazgeçmiş sayılacağımı ve bu sebepten dolayı geri çekilen yardım param üzerinde herhangi bir hak iddia etmeyeceğimi,

7. Yardım hak sahipliğimin herhangi bir sebepten ötürü feshedilmesi sonucunda, adıma yatırılan paraya bloke konulmasını ve  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün hesabına iadesini ve bundan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı,

8. SYGM, tümüyle kendi takdirinde olmak üzere ve önceden haber vermeksizin, bu sözleşme şartlarını değiştirebilir veya düzeltebilir Yukarıdaki 8 maddeyi içeren metni okudum/ tarafıma okundu ve kabul ettim. İşbu sözleşme ile aşağıda belirtilen, Şartlı Eğitim Yardımından yararlanabilme koşulları konusunda talep sahibi ile ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) arasında mutabakata varılmıştır. Bu sözleşmenin

imzalanması, talep sahibine ilgili yardımı kesintisiz alabileceği konusunda herhangi bir taahhüt bahşetmez. Hak

sahipliği ancak sözleşmede öngörülen koşullarının taşındığının SYDV tarafından tespit edilmesi ile başlar ve devam ettirilir.